آموزش

واژینیسموس یا مقاربت دردناک در زنان

یکی از مشکلاتی که میتواند برای خانمها در برقراری روابط جنسی به وجود آید، واژینیسموس است. واژﯾﻨﯿﺴﻤﻮس یک اختلال جنسی شایع از دسته اختلالات تناسلی لگنی دخولی دردناک است که در آن، اﻧﻘـﺒﺎض ﻏﯿﺮارادی عضله های یک سوم ﺧﺎرﺟﯽ واژن است که مانع از مقاربت می شود. برای تشخیص این اختلال این تعریف به کار برده می شود: ﮔﺰارش شخصی زن از سابقه اسپاسم غیر ارادی، ﻣﺪاوم و مکرر ﻋﻀﻼت کف لگن به دلیل ترس یا چندش که در عمل نزدیکی و وارد ﮐﺮدن ﺷﯽ، آلت و معاینه واژﯾﻨﺎل تداخل ایجاد میکند.اسپاسم عضلات اطراف و داخل مهبل خانم ها را واژینیسموس گویند. این امر میتواند با توجه به میزان درگیری خانم ها با این مشکل، شدت بیشتری نیز پیدا کرده و مانع از برقراری رابطه جنسی در خانم ها شود.

واژینیسموس

زمانی که یک خانم به این مشکل مبتلا می شود، هرگونه دخول به واژن برای او دردناک خواهد بود. این مورد میتواند حتی در صورت نزدیک شدن انگشت به واژن، ترس را برای خانم ها به همراه داشته باشد.

اگر چه بعضی از زﻧﺎن فقط در ﺧﻼل ﻣﻘﺎرﺑﺖ واژﯾﻨﯿﺴﻤﻮس دارﻧﺪ اﯾـﻦ اﻧﻘـﺒﺎض ﻏﯿﺮارادی ﻣﻤﮑﻦ اﺳـﺖ در ﺧﻼل ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ دﺳـﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ، ﻣﺎﻧﻊ ورود اﺳﭙﮑﻮﻟﻮم ﺑﻪ واژن ﺷﻮد زﻧﯽ ﮐﻪ از واژﯾﻨﯿﺴﻤﻮس رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮد ﻣﻤﮑﻦ است به طور ﺧـﻮد آﮔـﺎه ﺧﻮاﻫﺎن داﺷـﺘﻦ ﻣﻘﺎرﺑﺖ ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧـﺎﺧﻮد آﮔـﺎه با ترس از اﯾﻦ اﻣﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی میکند همین ترس باعث می شود که خانم ها از رابطه جنسی، هیچ لذتی نبرند. چون گمان می کنند که بعد از عشق بازی های اولیه قرار است دخولی به واژن آنها صورت پذیرد.

خانمی که دچار واژینیسموس شده است، به طور غیر ارادی در هنگام مقاربت و نزدیکی، پاهای خود را محکم می بندد و اجازه نزدیک شدن به واژن خود را نمی دهد. همین امر سبب می شود تا با عشق بازی دیگر قسمت های بدن نیز به هیچ وجه تحریک نشود.

واژینیسموس حاصل منقبض شدن غیر ارادی عضلات کف لگن می باشد و خود فرد هیچ نقشی در بروز آن ندارد. همین امر سبب می شود تا انجام آزمایشات پزشکی نیز بر روی این افراد با مشکلات زیادی روبرو باشد. هر چه شدت واژینیسموس بیشتر باشد، ممکن است اضطراب و استرس بیشتری به فرد وارد شود. زمانی که یک خانم متوجه شود همسر او از مقاربت لذتی نمی برد، ممکن است دچارمشکلات روحی و روانی عدیده ای شود.

انواع واژینیسموس

واژﯾﻨﯿﺴﻤﻮس به دو شکل اولیه و ثانویه تقسیم میشود در ﺷﮑل اولیه که به ﻧﺎم «ازدواج ﺑﻪ وﺻﺎل ﻧﺮﺳﯿﺪه» ﺧﻮاﻧﺪه می ﺷﻮد ﺑﯿﻤﺎر ﻣﻘﺎربت ﻣﻮفقی ﻧﺪاشته است. اﻋﺘﻘﺎدﻫﺎی ﺳﺨت ﻣﺬهبی و اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه درﺑﺎره ﻣﻘﺎربت ﻧﯿز در اﯾﺠﺎد این اﺧﺘﻼل ﻣﺆﺛر ﻫﺴﺘﻨد در ﻧﻮع ﺛﺎﻧﻮیه زوج قبلاً ﺳﺎبقه دﺧﻮل واژﯾﻨﺎل ﻣﻮﻓق را داشته است. با وﺟﻮد دامنه وسیعی از ﻋﻮامل اﯾﺠﺎد واژﯾﻨﯿﺴﻤﻮس ﻣﺎنند ﻋﻼئم جسمی، ﺑﯿﻮﻟﻮژیک و روانی و ﻫمچنین ﻣﺴﺎئل ﺑﯿن ﻓﺮدی، اﯾن اﺧﺘﻼل جنسی اﺗﯿﻮﻟﻮژی ﻧﺎﺷﻨﺎخته دارد که ﺑﺎعث اﯾﺠﺎد ﻣﻘﺎربت دردﻧﺎک میشود. 

علت ابتلا به واژینیسموس چیست؟

بر طبق تحقیقاتی که صورت گرفته است، این مشکل میتواند دلایل مختلفی داشته باشد. البته مهمترین خصیصه واژینیسموس را میتوان قابلیت درمان آن دانست. هر چند بطور کامل و دقیق نمیتوان علتی را برای بروز این مشکل جنسی بیان نمود اما بیشترین درصد را میتوان متوجه روان افراد کرد. وقتی افراد از یک چیزی ترس داشته باشند، همواره به دنبال راهی برای فرار کردن از آن می باشند. تجربه دخول دردناک باعث می شود تا همواره خانم ها دچارترس از خونریزی و دردهای ناشی از آن شوند.

همیشه علت خاص یا دلیلی برای شروع واژینیسموس وجود ندارد. این وضعیت با سوءاستفاده جنسی یا تروما، رابطه جنسی دردناک گذشته و عوامل عاطفی مرتبط بوده است. در بسیاری از موارد، علت مستقیمی پیدا نمی شود.

آگاهی از علل به وجود آمدن این بیماری و اختلال می تواند نقش بسیار مهمی در بهبود کیفیت روند زندگی زوج ها داشته باشد. بنابراین لازم است تا آنها را با شرایط و علل بوجود آمدن این ترس و مشکل آشنا نموده تا بتوانند در صورت ابتلا به واژینیسموس نیز به جای تشدید علائم آن و بیشتر نمودن ترس خود، به دنبال راهی برای درمان این بیماری باشند.

واژینیسموس و درمان آن

از مهمترین علل ابتلا به واژینیسموس میتوان به مقاربت و نزدیکی شتاب زده در شب اول ازدواج نام برد. در برخی از استان های کشور، هنوز این فرهنگ پابرجاست که شب اول ازدواج زنان بزرگ فامیل پشت در ایستاده تا شاهد مقاربت و نزدیکی زوجین باشند.این مورد ممکن است استرسی زیادی را به فرد تحمیل کند و برای رهایی از این استرس ناچار باشند تا بصورت شتاب زده مقاربت را انجام دهند. البته در برخی موارد نیز ممکن است سهل انگاری آقایان در شناخت دردهای وارد شده به خانمها، ناشی از خونریزی و پاره شدن پرده رحم، باعث بوجود آمدن یک ترس روانی کامل برای خانمها و ارتباطات جنسی بعدی شود.

ﻋﻮامل روانی – اجتماعی ﻫﻤﺮاه با این اختلال، ﺷﺎمل آﻣﻮزشهای ﻏﻠط و ﺗﺠﺮبه های منفی در ﻣﻮرد رواﺑط جنسی در دوران ﮐﻮدﮐﯽ یا ﺷﻨﯿﺪه ﻫﺎی وﺣﺸﺘﻨﺎک و ﻏﻠﻮآﻣﯿز در ﻣﻮرد درد در طی فعالیت جنسی و ﺗﺠﺮبه ﻫﺎی جسمی و روانی دردﻧﺎک در ﺣﯿن نخستین فعالیت جنسی می باشد.

از مهمترین دلایل و علل ابتلا به واژینیسموس میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

نا آگاهی از آناتومی و نوع عملکرد دستگاه تناسلی زن

نا آشنایی مرد و حتی خانم ها با روشهای فعالیت جنسی

تفاوت ‌های فرهنگی زن و شوهر درباره نوع برقراری روابط جنسی

سابقه خشونت و سوء استفاده جنسی (این مورد میتواند در دوران کودکی بیشترین تأثیر را در به وجود آمدن واژینیسموس داشته باشد)

سابقه بیماری، جراحی و مداخلات پزشکی که در گذشته انجام گرفته است

ترس از بارداری و مشکلات مربوط به آن

روش های درمان واژینیسموس

اﻣﺮوزه ﻣﻌﺮوف ﺗﺮین و ﻣﺘﺪاول ترین روشهای روان درمانی که در درﻣﺎن ﮐﮋﮐﺎری جنسی به ﮐﺎر می رود، از ﻧﻮع درﻣﺎن ﻫﺎی شناختی – رفتاری (CBT) هستند. اﺟﺰای ﺷﻨﺎختی درﺑﺮدارﻧﺪه ﻧﮕرش ها، ﺑﺎورﻫﺎ، داﻧش فرد از ﻣﺴﺎﺋل جنسی و نیز ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﺗﻮجه و ﺗﻤﺮکز می باشند. ﺷﻨﺎخت ﻫﺎی ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎراﻧﻪ، ﻧﻘش ﻣﻬمی در ﭼﮕﻮنگی ﺗﻔﺴﯿر اﻃﻼﻋﺎت در موقعیت ﻫﺎی جنسی و در ﻧﻬﺎﯾﺖ در ﭼﺮخه ﭘﺎسخ جنسی ﻓﺮد ایفا میکند.درﻣﺎن ﺷﻨﺎختی – رﻓﺘﺎری، با تصحیح ﺗﻔﺴﯿﺮﻫﺎی ﻧﺎﺑﺠﺎ، هدایت ﺧﻮدﮔﻮیی ﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ، اﺻﻼح اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻏﯿر ﻣﻨﻄقی ﻓﮑر و شناخت های ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ، با ﻫﺪف راه اﻧﺪازی ﭘﺎسخ ﻫﺎی ﻣﻘﺎبله ای ﮐﺎرآﻣد و ﺳﺎزﮔﺎرانه و مهارگری های ﻫﯿﺠﺎن های منفی در ﮐﻨﺎر ﺳﺎﯾر درﻣﺎن ها ﺑﺮای درﻣﺎن اﺧﺘﻼﻻت جنسی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد میشود. اﯾن درﻣﺎن ﻣﺠﻤﻮعه ای از ﻣﺪاخله ﻫﺎی روان درﻣﺎنی است که ﻫﺪف آن کاهش ﻣﯿﺰان ﻣﺸﮑﻼت روانی ﺑﻮده و ﺑﯿﺸﺘر از هر ﻧﻮع مداخله روان ﺷﻨﺎختی دﯾﮕﺮی ﻣﺆﺛر است. اﯾن درﻣﺎن به ﻓﺮد ﮐﻤک ﮐﺮده تا درک ﺑﻬﺘﺮی از ﻣﺴﺎئلی که موجب ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل روانی در وی میشوند، ﭘﯿﺪا نماید. ﺷﻨﺎخت ﻫﺎی ناسازگارانه، ﻧﻘش مهمی در ﭼﮕﻮنگی ﺗﻔﺴﯿر اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮﻗﻌﯿت ﻫﺎی جنسی و در ﻧﻬﺎیت در چرخه ﭘﺎسخ جنسی ﻓﺮد ایفا میکند.

منبع : pacikvaginismus.com

درباره نویسنده

یک دیدگاه در ”واژینیسموس یا مقاربت دردناک در زنان

پاسخ دادن به بهزاد لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *